Бебелан ООД участва в програма BG05М9ОР001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 2014 – 2020.

„Бебелан ООД работи по проект за наемане на работа на 23 безработни лица
 От началото на септември 2016 година ‘Бебелан ООД изпълява проект „Осигуряване на устойчива и качествена заетост за […]