Бебелан ООД участва в програма BG05М9ОР001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 2014 – 2020.

„Бебелан ООД работи по проект за наемане на работа на 23 безработни лица

 От началото на септември 2016 година ‘Бебелан ООД изпълява проект „Осигуряване на устойчива и качествена заетост за 23 безработни лица от „Бебелан“ ООД“, номер на договор  BG05M9OP001-1.003-0779-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020″, по процедура „Ново работно място 2015″.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат разкрити 23 нови работни места, ще бъде осигурена качествена заетост на минимум 12 представители на специфични категории от целевата група и ще бъде осигурена заетост на минимум 12 души за период от 12 месеца след приключване на проекта“